Biologisk Mangfold

Biologisk mangfold innebærer mangfoldet av populasjoner og arter, og mangfoldet av organismer, naturtyper og økosystemet. Biologisk mangfold innebærer også den genetiske variasjonen innenfor populasjoner og arter. Det store biologiske mangfoldet som vi har i dag, er et resulat av en utvikling som har pågått siden livet oppstod på Jorden for ca 4 milliarder år. De genetiske forskjellene innad i populasjonene har endret seg over tid, fordi gjennom generasjoner har arten tilpasset seg det samfunnet den lever. Også gjennom mutasjoner har populasjoner endret seg over tid.

Naturens mangfold kan være nesten helt uten grenser, det kan være encellede vesner som ikke vier noe til hvaler og andre arter som veier flere hundre tonn. Det er innsekter, dyr, fisker, blomster, trær, gress, alt levende du ser rundt deg… til og med på deg.

Det biologiske mangfoldet i naturen kan deles inn i tre grupper:

Biologisk%20mangfolr%20figur.img_assist_custom.jpg

Økosystem mangfold:
er ordet for mangfoldet som vi finner i et økosystem, alle de ulike livsformene og alle de forskjellige prosessene som alle i mangfoldet har, både små og store ting

Artsmangfold:
Det er summen av alle arter som lever i et område. For eksempel så vil artsmangfoldet være større i et område som har fått være i fred og utviklet seg over lang tid, som urskoger eller dypt i vannet hvor mennesker ikke har vært, men det trenger ikke være sånn. Det er mange arter som faktisk trenger hjelpen til mennesker for og kunne overleve. Ved f.eks skogbrann vil jorden være mer næringsrik og det kan blomstre nye arter der som ikke var der før. Altså artsmangfold er summen av alle artene på et område, selv om det er 3 eller 1000 forskjellige.

Genetisk mangfold:

Er variasjonene i arvestoffet innenfor en art, altså gen er et Arvestoff som sitter i DNA-molekylene, og som inneholder koder for arvelige egenskaper. Alle individer har sin særegene egenskap. Den genetiske variasjonen er viktig for artens evne til og overleve og tilpasse seg forskjellige miljøer eller endringer. Hvis det ikke hadde vært noe variasjon i arvestoffet ville de gjort de samme tingene og ingen ville skilt seg ut fra de andre.

Hvordan er mangfoldet i dag?
Hvor mange arter som finnes i verden, er uvisst. Anslagene varierer fra fem til femti -millioner. Bare 1,4 millioner arter er til nå viten-skapelig undersøkt og gitt navn. Over 80 prosent av alle kjente dyrearter er insekter. Det største artsmangfoldet finnes i de tropiske regnskogene hvor man regner med at over halvparten av alle plante- og dyrearter på jorda lever. I Norge er det gjort beregninger som viser at vi har ca. 33 000 forskjellige arter av planter og dyr (virus, bakterier og alger er ikke regnet med)

Hva påvirker størrelsen til en populasjon?
Det er flere ting som virker inn på størrelsen til en populasjon. Utryddelse av populasjoner fører til en reduksjon av variasjoner innenfor arten. Mennesker har alltid høstet av naturens ressurser, men de siste hundre år har det gått hardt ut over naturen, en stor trussel som vi ser i dag er overbeskatning av økonomisk viktige arter. Samtidig bidrar den sterke befolkningsveksten til store ødeleggelser og oppdeling av leveområder. Populasjoner blir delt og må flytte til nye områder og i mange tilfeller blir de ikke levedyktige på de «nye» områdene. Når en plante eller dyreart blir flyttet fra et miljø til et annet, vil de i mange tilfeller ikke greie seg fordi de ikke er tilpasset det nye miljøet. I andre tilfeller har arter som har blitt inført, enten ved et uhell eller med vilje, klart og etablere seg. Det kan ofte føre til at de naturlige artene blir fortrengt.

Hva skjer egentlig når en art blir borte?
Hvor viktig er det å hindre at arter utryddes? Kanskje ville vi ikke merke det om den store salamanderen, dverggåsa eller apollosommerfuglen forsvant fra norsk natur. Men alle arter er del av et større samspill som det er viktig å opprettholde. Vi kan sammenligne de ulike artene med små byggeklosser i et byggverk som danner økosystemet Jorda. Hvor mange brikker vi kan fjerne før en av veggene eller hele byggverket raser, vet vi ikke. Men vi vet at arter som er utryddet, er tapt for alltid, og at utryddelse av -gener, arter og økosystemer gjør vårt livsmiljø fattigere og mer sårbart. Å sikre mangfoldet i naturen handler derfor til sist om å sikre livsgrunnlaget både for oss selv og framtidige -generasjoner.

Den Store Salamanderen er rødlistet og er Norges mest truede amfibie

stor_salamander_web.jpg

Foto Kjell Sandaas.

For å bevare vårt biologiske mangfold har vi mange argumenter, under ser du både nytteargumenter og etiske argumenter for å bevare det biologiske mangfoldet vårt.

Nytteargumenter:

Naturens mangfold er nytting for mennesker, vi trenger det til blant annet mat og medisiner, klær råstoff andre varer som vi kjøper. Mange produkter kan være lagd av dyr eller planter. Vi kjøper også blomster for og ha til pynt. I kampen mot både kreft og aids er planter et viktig middel. Naturens mangfold gir oss også mange ulike produkter som tømmer, fibrer, fargestoffer, oljer osv. som benyttes i industriell virksomhet. Her i landet har vi fiskeri, skogbruk, landbruk og oljevirksomhet er basert på bruk av naturens mangfold av biologiske ressurser.

Etiske og estetiske argumenter
Det handler om hvilken rett vi har til og utrydde andre arter, det jo mange arter og aller arter har jo sin egen verdi og er like mye verdt. Derfor skal ikke mennesker gjøre ting til fordel for dem selv vis det går på bekostning av andre arter er det mange som mener. Mange mener også at siden vi er ”nykommere” her på jorden med veldig kort historie vise respekt for dyr som har levd her i millioner av år.
Menneskene har også et ansvar om og beholde klodens ressursjer og natur til neste genrasjon. Hvorfor skal vi ha noen rett til og ødelegge for nye genrasjoner? Derfor er det viktig at vi tenker på de neste som kommer får vi handler… vis ikke vil de miste de ressursjene og den naturen vi opplever

VILLAKS_HELFIGFUR%20copy_400x234.jpg

Norge har gjort en del avtaler for og holde det biologiske mangfoldet oppe:
-Konvensjonen for biologisk mangfold – ta vare på det biologiske mangfoldet

-Bernkonvensjonen – vern om europeeiske planter og dyr

-Washingtonkonvensjonen - avtale om internasjonal handel og transport av truede dyrearter

-Bonnkonvensjonen – vern av ville dyr

-Ramsarkonvensjonen – fokus på våtmarksomeråder som våtmarksfulger

-Laksekonvensjonen - vern av villlaks i nord atlanteren

Bilde hentet fra Marine Harvest

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License