Elektrolyse

Elektrolyse er en metode dele molekyler fra hverandre og gjøre salter om til de grunnstoffene som er i saltene. Dette gjør man ved å sende elektrisk strøm gjennom dem med en elektrolytt og to elektroder, en anode som er positvit ladet og en katode som er negativt ladet.

Elektrodene tiltrekker seg ionene med motsatt ladning. De positive ionene beveger seg til katoden og de negative ionene til anoden. Anoden tar til seg de overflødige elektrone som ionene har og katoden gir fra seg elektroner som ionene trenger.

For at elektrolyse skal fungere må stoffet være løst opp i løsemidden, som oftest bruker man vann. Elektrolytten, løsemiddelet må gjøre så saltet løses på ioneform.

Man setter anoden og katoden i løsemiddelet eller det oppløste saltet og tilsetter strøm så det blir en sluttet krets.

image003.gif
Vi har her skrevet en rapport om elektrolyse av kobberklorid(CuCl2):

Innledning, hensikten med forsøket:
Vi vil se hva som skjer under elektrolyse av kobberklorid oppløst i vann. Ved forskjellig spenning.

Utførelse av elektrolysen
Vi startet med å hente alt utsyre.
Begerglass
1 - 12 volt strømkilde
2 karbon elektroder
CuCl2 Løst i vann
2 strøm ledninger
Først koblet vi sammen strøm kilden med ledningene samt festet kobber elektrodene til ledningene.
Deretter fylte vi kobberklorid i begerglasset og satte karbon stavene i vannet og skrudde på strømmen.
Da begynte vi å observere hva som skjedde ved 1 volt og opp til 12 volt, og skrudde av strømmen etter en stund

Observasjoner/resultater
Vi startet med en klar og blå veske og to helt sorte elektroder.
Vi observerte at ved 1 volt var det ikke nok strøm til å få en reaksjon.
Det var først ved 6 til 7 volt av kobber ionene festet seg til den negative anoden og at det begynte å boble ved den positive katoden. Vi så også at den klare blå fargen på løsningen ble svakere.
Ved 12 volt begynte det å boble mye ved katoden og det ble for mye metallisk kobber ved anoden, så det falt ned i bunnen av begerglasset.
Når vi skrudde av strømmen sluttet det å boble og vi observerte at den negative elektroden var blitt kobber farget og at vesken ikke var så blå lenger.

Konklusjon
Vi fant ut at det går an å trekke rent kobber ut av løsninger CuCl2
Vi så at når man putter to elektroder ned i løsningen begynner en redoks reaksjon ved at: Kobber ionene tok til seg 2 elektroner fra anoden som da 2 klor ioner har gitt fra seg til katoden. Det fører til at klorioner (Cl-) blir oksidert til Klor gass, og kobbebridonen (Cu+) blir redusert til rent metallisk kobber som sitter fast på den ene elektroden.
Reaksjonsligning:
CuCl2 —> Cu2+ + Cl- + strøm —> Cu + Cl2
Reduksjon: Cu2+ + 2e- —> Cu
Oksidasjon: 2Cl- —> Cl2 + 2e-
Redoks: CuCl2 —> Cu + Cl2

Vurdering
Etter forsøket ser vi at det fortsatt er kobberioner og klorioner igjen i glasset, det sier oss at vi ikke har nok styrke i strøm kilden til å gjøre en fulstendig reaksjon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License