Globale Interessekonflikter Og Miljoutfordringer

MILJØUTFORDRINGER

Hvordan arbeider samfunnet med globale miljøutfordringer?

Dagens miljøutfordringer er mange. Det er oppstått raske klimaendringer, populasjosendringer, naturendringer og miljøendringer. Det er derfor blitt satt i gang internasjonalt samarbeid der det arbeides med de globale miljøutfordringene.

Mange land har i dag en miljøvernminister og verdens befolkning har blitt mer bevisst på miljøskadelige faktorer og konsekvensene av dette. Det er mange internasjonale og nasjonale selskaper og organisasjoner rundt om i verden som jobber for å forbedre dagens miljøproblemer og sikre de neste generasjonene sin rett til ressursene. Blant annet FN og EU har stått sterkt i kampen om en bedre og mer rettferdig verden.

Hva gjør FN?

FN har i mange år jobbet for å forbedre miljøproblemene. De har stått bak store miljø konferanser. Stockholm-erklæringen i 1972, Rio-erklæringen i 1992 og Johannesburg-erklæringen i 2002 fra FNs konferanser om miljø og utvikling er uttrykk for politiske forpliktelser og handlingsmål Norge og de fleste av verdens land har påtatt seg i forhold til miljø- og bærekraftig utvikling. Kyoto-avtalen som innebar at landene skulle redusere utslipp av klimagasser var formelt en protokoll i klimakonvensjonen som ble vedtatt under FNs Rio-konferanse i 1992. På Bali-konferansen i 2007 var det stor enighet mellom de 190 medlemslandene at man skulle jobbe for å redusere utslippene enda mer. USAs tidligere president George W. Bush nektet å godta Kyoto-avtalen, men man har store forhåpninger om at den nyvalgte og miljøbevisste president Obama vil skrive under på avtalen.

R%C3%B8yk_i_solnedgang.hovedspalte.jpg

FN kom i 2000 med 8 mål de ville oppnå innen år 2015

1. Halvere fattigdom

2. Utdanning for alle

3. Fremme likestilling

4. Redusere barnedødelighet

5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

6. HIV/AIDS og Malaria

7. Bærekraftig utvikling

8. Globalt partnerskap

Hvordan arbeider EU med globale miljøutfordringer?

EU har en rekke direktiver som stiller krav til bl.a. miljøvern, som alle EU-land er pålagt å følge.

Innen 2020 binder EU seg til:

- Å kutte sine klimagassutslipp med 20% fra 1990-nivå

- Å kutte klimagasser 30% hvis andre industrialiserte land setter seg like mål

- At biodrivstoff skal utgjøre 10% av det totale drivstofforbruket

- At 20% av all energi skal komme fra fornybare energikilder

- Å kutte 20% av energiforbruket

Det er i dag økende forståelse for at en effektiv ressursbruk kommer til å kreve effektive systemer for resirkulering og gjenvinning. Flere EU-direktiver har derfor pålagt produsenter å ta ansvar for sine egne produkter når de ender opp som avfall. Dette gir nye muligheter for å kunne forebygge avfallsproblemet.

Reduserte avfallsmengder og reduserte avfallsproblem skal bli oppnådd ved;

1. å redusere materiellbruken

2. å skape forutsetninger for materialgjenvinning

3. å redusere bruken av helse og miljøfarlige stoffer.

Alle disse punktene samvirker og omfattes derfor av produsentenes ansvar.

Formålet er å etablere forutsetninger for bærekraftig verdikjeder der materialer og avfall sirkulerer i fungerende kretsløp.

I tillegg til disse to sentrale internasjonale organisasjonene er det flere andre internasjonale og nasjonale organisasjoner som jobber for forskjellige saker. UNICEF, en internasjonal organisasjon, jobber for å hjelpe nødlidende barn og har gjort det siden like etter 2. verdenskrig. Framtiden i våre hender er en nasjonal organisasjon der frivillige arbeider for miljøansvar og rettferdig fordeling av verdens ressurser. Natur og ungdom er en annen nasjonal organisasjon som kjemper mot menneske skapte klimaendringer. Flere organisasjoner er Røde kors, Misjonsalliansen, Bellona, Miljøagentene, Greenpeace og utallige flere.

GLOBALE INTERESSEKONFLIKTER

En global interessekonflikter er en konflikt som oppstår på grunn av at to grupper eller folkeslag på grunn av at man vil oppnå og er intressert i forskjellige ting og dermed oppstår det en konflikt globalt.

Man kan si det har oppstått en global interessekonflikt mellom u-landene og i-landene.

Det er flere grunner til dette:

Etter hvert vil u-landene få i-landenes miljøteknologi gratis. Det vil føre til stor konkurranse mellom partene.

De fattige landene har billigere arbeidskraft enn landene i Vesten og derfor vil landene handle mer med de fattige landene. For miljøet vil det være bra for begge vil produsere miljøvennlige produkter. Men resultatet kan bli at økonomien og næringslivet til Vesten synker. Dette kan føre til konflikt.

Lokalbefolkningen i de fattige landene vil tjene på Vestens teknologi. Mens verdenssamfunnet vil kanskje få problemer fordi bedriftene må sette ned prisene på varene sine. Resultatet kan føre til økonomiske problemer og i verste fall et globalt krakk.

Konklusjonen er:i fremtiden vil økonomien være en interessekonflikt mot miljøet.

850265-26a23566bfadfeef1bc5a7503507a3d8.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License